Rates - Bảng Giá


TOLL FREE NUMBERS - Số Tổng Đài Miễn Phí
Sai Gòn/Hà Nội (848): 9.9 cents, Mobile and Others (84): 11.9 cents
888.666.8875 Vietnamese - 888.666.8845 English

LOCAL ACCESS NUMBERS - Số Tổng Đài Địa Phương
Sai Gòn/Hà Nội (848): 8.9 cents, Mobile and Others (84): 10.9 cents


Calls using local access numbers Calls using the toll free numbers


Amount
Sài Gòn/Hà Nội
(848)/(844)
8.9cents/min
Other regions
(84)
10.9cents/min
Mobile phones
(849)
10.9cents/min

(848)/(844)
9.9cents/min

(84)
11.9cents/min

(849)
11.9cents/min
$20 225 min 183 min 183 min 168 min 168 min 168 min
$25 281 min 229 min 229 min 210 min 210 min 210 min
$50 562 min 459 min 459 min 420 min 420 min 420 min
$100 1124 min 917 min 917 min 840 min 840 min 840 min
Canada Toll Free
Sai Gòn/Hà Nội (848): 10.9 cents, Mobile and Others (84): 12.9 cents
888.999.8399 Vietnamese - 888.999.3188 English

Canada LOCAL ACCESS NUMBERS - Số Tổng Đài Địa Phương
Sai Gòn/Hà Nội (848): 8.9 cents, Mobile and Others (84): 10.9 cents