Jan 24, 2017 Tiếng Việt

Business name or keywords          Advanced Search

Chúc Mừng Năm Mới
Xuân Đinh Dậu
January 28, 2017

 

LỊCH SỬ TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ
 

Võ Khoa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ ÐứcTrong một phần tư thế-kỷ, từ 1951 đến 1975, Quân-lực Việt Nam Cộng-hòa có khoảng 55,000 sĩ-quan ngạch trừ-bị, được đào tạo từ hai quân-trường trừ-bị (Ecole d’Officiers de Réserve) lần lượt mang các tên gọi:


1- TRƯỜNG SĨ-QUAN TRỪ-BỊ NAM-ĐỊNH

(1 khóa rồi đóng cửa)

2- TRƯỜNG SĨ-QUAN TRỪ-BỊ THỦ-ĐỨC (69 khóa)

- LIÊN TRƯỜNG VÕ-KHOA THỦ-ĐỨC
- TRƯỜNG BỘ BINH THỦ-ĐỨC
- TRƯỜNG BỘ-BINH

 


Xem tiếp... 

Super Bowl 51 squares

Loading the player ...
More video...


 Đọc Chuyện 

OUR NETWORKS
Toronto California Sài Gòn

© 2001-2017 VNLISTING. All rights reserved.
Make vnlisting my homepage                      Tell a friend                      Guest Book